กองทุน สปสช.

  • พิมพ์

รายชื่อคณะกรรมการกองทุน สปสช.

รายชื่อคณะอนุกรรมการกองทุน สปสช

ประมวลภาพกิจกรรม  ประจำปี 2556

1.การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุน  สปสช. ทต.บ้านธิ

2.การประชุมคณะกรรมการกองทุน ฯ

3.โครงการปั่นและเต้นเพื่อสุขภาพ

4.โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน

5.โครงการส่งเสริมการออกกำลังเพื่อสุขภาพประชาชน

6.โครงการ หมู่ 3 สดใสใส่ใจสุขภาพตำบลบ้านธิ

7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนบ้านป่าเปา

8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนบ้านสันต้นค่า

9.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวบ้านท่าตุ้ม

ประมวลภาพกิจกรรม  ประจำปี 2557

1.กิจกรรมโครงการประเภทที่ 2 

                                                 -โครงการผู้พิการ

                                                 -โครงการมิตรภาพบำบัด หมอจันทร์เพ็ญ

                                                -โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

                                                -โครงการหญิงตั้งครรภ์

2.กิจกรรมโครงการประเภทที่ 3

                                                 -กิจกรรมโครงการหมู่ที่ 15

                                                -กิจกรรมโครงการ หมู่ที่ 12

                                                -กิจกรรมโครงการ หมู่ที่ 17

                                                -โครงการโรคติดต่อ ชมรม อสม.

                                                -หมู่ที่ 19

                                                -หมู่ที่ 20

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2558 ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2559 ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปี 2560