ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การจัดการความรู้ Knowledge Management : KM

การจัดการความรู้ของเทศบาลตำบลบ้านธิ

 การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

 

1>>>คู่มือการปฏิบัติงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

 >>>เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

2>>>การจัดการความรู้ ของโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ

>>>เอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ

3>>>ด้านงานบุคลากร<<

สมรรถนะ

คู่มือสมรรถนะหลัก

หลักการและเหตุผลการกำหนดสมรรถนะ

กำหนดสมรรถนะ

คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน

การพัฒนาความรู้แก่พนักงานเทศบาล

คู่มือการใช้งาน word 2007

การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง

1. องค์ความรู้ภายในองค์กร

- แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

แผนการจัดองค์ความรู้

- กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2563

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านธิ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)

2. องค์ความรู้ภายนอกองค์กร

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีป้าย

ภาษีบำรุงท้องที่

บำเหน็จ บำนาญ

บริหารงานบุคคล

เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

การเงินการคลัง

การกำกับดูแล และการตรวจสอบ

เทศบาล

การปฏิบัติหน้าที่ปลัด กรณีไม่มีนายก

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496

พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดส่วนราชการของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พศ2552

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

นิติกรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

วิศวกรโยธา

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายช่างโยธา

นายช่างไฟฟ้า

จพง.ป้องกันปฏิบัติงาน-อาวุโส

นักบริหารงานการคลังต้น-สูง

นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง

นักบริหารงานช่างต้น-สูง

นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง

นักบริหารงานนทั่วไปต้น-สูง

โครงสร้างองค์กร

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านธิ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของกอง

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546