ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

คู่มือประชาชน

 

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการเปิดตัวคู่มือสำหรับประชาชน เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th

สำนักปลัด

1.การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

2.การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว  แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

3.การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

4.การรับแจ้งการย้ายออก

5.การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

6.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

7.การรับแจ้งการย้ายเข้า

8.การรับแจ้งการย้ายเข้าที่เดิม

9.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด  กรณีสำนักทะเบียนอื่น

10.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด 

11.การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

12.การรับแจ้งการตาย  กรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน

13.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด  กรณีท้องถิ่นอื่น

14.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

15.การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

16.การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

17.การเพิ่มชื่อ  กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร เมื่อปี พ.ศ. 2499

18.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

19.การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น

20.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

21.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

22.การขอรับบำเหน็จหรือบำเหน็จรายเดือนของ ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23.การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม

 

กองคลัง

1.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

2.การรับชำระภาษีป้าย

3.การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

 

กองช่าง

1.การแจ้งขุดดิน

2.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

3.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

4.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

5.การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

6.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

7.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

8.การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

9.การขอเลขที่บ้าน

10.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

11.การขอใบรับรองการก่อสร้าง  ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

12.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

กองสวัสดิการสังคม

1.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

3.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

 

รวมทั้งหมด 41 กระบวนการ