ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอ รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

 

 คำชี้แจง

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วใน พื้นที่อื่น  ภายหลังได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านธิ ให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพต่อที่เทศบาลตำบลบ้านธิ แต่สิทธิในการรับเงินยัง จะคงอยู่ที่เดิม เช่นนาย ก. รับเบี้ย อยู่ตำบลห้วยยาบภายหลังย้ายมาอยู่ตำบลบ้านธิ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 นาย ก.จะต้องมาขึ้นทะเบียนใหม่ที่เทศบาลตำบลบ้านธิ ภายใน วันที่ 1-30 พ.ย.2557 แต่นาย ก. จะต้องยังคงรับเบี้ยยังชีพที่อบต.ห้วยยาบ จนถึงกันยายน 2558และจะได้รับเบี้ยยังชีพที่เทศบาลตำบลบ้านธิ ในเดือน ตุลาคม 2558

คำนำ

                กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านธิ มีบทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้ รวมทั้งรับบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวมทั้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ให้กับบุคคลดังกล่าวโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542

                ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวกและถูกต้องในการขอรับริการในเรื่องดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านธิจึงได้จัดทำคู่มือลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

                เทศบาลตำบลบ้านธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุ มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิอันพึงจะได้รับ  รวมทั้งทราบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคคลดังกล่าวต่อไป

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  1. สัญชาติไทย

  2. มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ในปีถัดไป (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ. 2499 ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม 2499 (ปัจจุบัน อายุ 59 ปี บริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม)

 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ

4.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาล อบต.จัดให้ เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านธิ

 

          เทศบาลตำบลบ้านธิ จะดำเนินการเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพให้กับผู้มีสิทธิที่มาขึ้นทะเบียน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป โดยเบิกจ่ายเป็นเงินสด ภายในวันที่ 1-10 ของเดือน  โดยเทศบาลตำบลบ้านธิจะแจ้งประชาสัมพันธ์ ผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน และสถานีวิทยุของเทศบาล และสื่อต่างๆ

 

การยื่นคำขอรับลงทะเบียน

ขอรับแบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุและยื่นเอกสารปะกอบ ได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านธิ

 

*****หมายเหตุ ในกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ     ผู้สูงอายุแทนได้ โดยให้ผู้รับมอบอาจติดต่อที่เทศบาลตำบลบ้านธิพร้อมสำเนาบัตรปะจำตัวประชาขนของผู้รับมอบอำนาจ

 

เอกสารในการลงทะเบียน

                                           1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
                                           2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ให้ผู้ที่มายื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ มาตรวจสอบ รายชื่อตามประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านธิ  ภายใน วันที่ (นับจากวันสิ้นสุดกำหนดลงทะเบียน วันที่ 30  พฤศจิกายน ของทุกปี)

ตารางคำนวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุ

อายุ 60 -69 ปี จะได้รับ 600 บาท
อายุ 70 -79 ปี จะได้รับ 700 บาท
อายุ 80 -89 ปี จะได้รับ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ

                                                    1.ตาย

                                                    2.ย้ายภูมิลำเนาไปนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ

                                                   3.แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

                                                   4.ขาดคุณสมบัติ

หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

                           1.ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง

                           2.กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผู้รับมอบอำนาจ  แจ้งรับเงินสดต้องมารับตามวันเวลาที่กำหนด

                          3.เมื่อย้ายภูมิลำเนาจากเทศบาลตำบลบ้านธิ ไปอยู่ภูมิลำเนาอื่นต้องแจ้งให้เทศบาลตำบลบ้านธิทราบ

                          4. กรณีผู้ได้รับเบี้ยเสียชีวิต ให้ญาติแจ้งการตายให้เทศบาลตำบลบ้านธิทราบภายใน 3 วัน

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่   กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านธิ     โทรสาร.05-3501879  โทร.053-501181 ต่อ 15