ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2560

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 12 รายการ 

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บ้านป่าสัก หมู่ที่ 6

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 รายการ

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านสันต้นค่า หมู่ที่ 12

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านดอยเวีย หมู่ที่ 9

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายท่อเมนส่งน้ำ จากบ้านดอยเวียงหมู่ที่ 9 ถึงบ้านป่าเปา หมู่ที่ 2

 

ประจำปีงบประมาณ 2561

 

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจั้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ 

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาก่อสร้างประปาหม฿่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 19 บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่ (โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ)บ้านธิหลวง ตำบลบ้านธิ  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาก่อสร้างประปาหม฿่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 19 บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่ (โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ)บ้านธิหลวง ตำบลบ้านธิ  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 

6.ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทคโนโลยีหมู่บ้านครู บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10 

7.ประกาศผู้ชนะการเสรอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10 -บ้านช่างเพี้ยน หมู่ที่ 7

ประจำปีงบประมาณ 2562

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อประปา บ้านสันต้นค่า หมู่ที่ 12

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อประปา บ้านดอยเวียง หมู่ที่ 9

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนยืประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน