เอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศ ก.ท.จ.และ ก.อบต.จังหวัดลำพูน

  • พิมพ์

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน

1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งทั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561

เอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศ ก.ท.จ.และ ก.อบต.จังหวัดลำพูน

เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย  การดำเนินการ ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

1.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558

2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558

3.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558

4.แบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558

5.แบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558

6.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558

7.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558

8.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558

9.แบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558

10.แบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558

11.คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ

12.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ว41 ลว 9 มิ.ย. 2559 เรื่องการกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนฯ(การดำเนินการทางวินัย)

13.หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ว8  ลว 6 ก.พ. 2560 เรื่องแบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

14.แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัย

 

ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

1.ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉ.1)

2.แบบตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานจ้าง แนบท้าย

3.บัญชีกำหนดอัตราค่าตอบแทนแนบท้ายประกาศ

4.บัญชีอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงขั้นต่ำแนบท้ายประกาศ

5.แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนแนบท้ายประกาศ

6.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

7.ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉ.2)

8.แนบท้ายประกาศ ฯ ฉบับที่ 2 (บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)

9.ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉ.3)

10.แนบท้ายประกาศ ฯ ฉบับที่ 3(บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)

11.ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉ.4)

12.แนบท้ายประกาศ ฯ ฉบับที่ 4(บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)

13.ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉ.5)

14.ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉ.6)

15.แนบท้ายประกาศ ฯ ฉบับที่ 6(แบบประเมินการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง)

16.ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง

17.แนบท้ายประกาศฯ สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง

18.ประกาศ ก.ท. ลำพูน เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม)

 

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำพูน เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําพูน เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6

2.แบบตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานจ้าง แนบท้ายประกาศฯ ข้อ 9 

3. บัญชีกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผู้มีทักษะประสบการณ์  แนบท้ายประกาศฯ ข้อ 27

4.บัญชีอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงขั้นต่ำแนบท้ายประกาศ ข้อ 27

5.แบบประเมินการเลื่อนตำแหน่งค่าตอบแทนพนักงานรอบการเลื่อนค่าตอบแทน แนบท้ายประกาศฯ ข้อ 31

6.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานงานจ้าง แนบท้ายประกาศ ข้อ 39

7.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2)

8.บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปี 2554 แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 2 

9.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)

10.บัญชีกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผู้ที่มีทักษะประสบการณ์ แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 3

11.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)

12.บัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 4 

13.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5)

14.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)

15.แบบประเมินผลการปฏิบัตรงานของพนักงานจ้าง แนบท้ายประกาศ ฉบับที่ 6 

16.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำพูน เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554

17.ใบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้องขอรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537

18.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม)

19.แจงมติคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง ปรับปรุงคาตอบแทน (คาจาง) พนักงานจางทั่วไป และการกําหนดตําแหนง และเรื่องตอสัญญาจางลูกจางชั่วคราว