รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ

  • พิมพ์

ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ  สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ  สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ  สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 
รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
 
ประจำปี 2558
 
รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ครั้งที่ 1 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2
 
ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 4

 
ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยแรก 

รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยแรก 

รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

 

ประจำปี 2562

หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 

หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562

 

ประจำปี 2563

หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563