ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปี 2562