รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

  • พิมพ์

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปี 2562