ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายงานประจำปี

 

สรุปผลการดำเนินงาน ตามนโยบายปี 2558

โครงการก่อสร้างต่างๆ

ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

ด้านสังคมและวัฒนธรรม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการศึกษาและการกีฬา

ด้านการเมืองการบริหาร

ประมวลภาพโครงการที่ดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่น

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ

สรุปโครงการ/กิจกรรม

งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2558