ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลบ้านธิ

 

 

**ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลบ้านธิ**

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7

+++มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน     

                           ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลบ้านธิ

+++มาตรา 7(2)  สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

                        ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านธิ

+++มาตรา 7(3)  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำ ในการติดต่อกับ                            หน่วยงานของรัฐ

                         ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ เลขที่ 152  หมู่ 15  ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

 

+++มาตรา 7(4)  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน                              นโยบาย หรือการตีความทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ                            เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

                        กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9

 

+++มาตรา 9(1)    ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 
9(2)                      นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
9(3)                      แผนงาน/โครงการ/งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
9(4)                      คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
9(5)                      สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา
9(6)                      สัญญาสัมปทาน 
9(7)                      มติคณะรัฐมนตรี 
9(8)                      ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

 

 

 

+++พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540++

+++คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านธิ++

+++แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร++