ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำเดือน

แผนการดำเนินงาน  ประจำเดือน

สำนักปลัด

กองช่าง

กองคลัง

กองการศึกษา

กองสาธารณสุข

กองสวัสดิการสังคม