ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน

แผนผังการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

 

 

การขออนุญาตประกอบตลาด

การขออนุญาประกอบกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่วยอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ