ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนพัฒนาสี่ปี

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านธิ พ.ศ. 2561-2564 (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561)

  -คำนำ/สารบัญ

 -ส่วนที่1สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

           -ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2558-2561)

           -ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                      3.3.ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์กรพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านธิ

                      3.5.รายละเอียดยุทธศาสตร์

  -ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

   -แบบ ผ.01

   -แบบ ผ.02

   -ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล

 

 

 

แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๔)

            -คำนำ/สารบัญ

            -ส่วนที่ 1     1.2.      1.3.

            -ส่วนที่ 2

            -ส่วนที่ 3