ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

 
*****************************************************
-ความเป็นมาของโครงการ
-การดำเนินงานของ อพ.สธ.
-แผนแม่บท
-แผนปฏิบัติงานประจำปี
-คำสั่งคณะกรรมการ
-ชีวภาพอื่นๆ
-พันธุ์กรรมพืช
 
***ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ผลงานโครงการ อพ.สธ.เทศบาลตำบลบ้านธิ***
สามารถกดดูข้อมูลได้ที่ Facebook : อพ.สธ.บ้านธิ