ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประชุมสันนิบาตและพิธีบันทึกความตกลง (MOA)

   เช้าวันนี้ (16 ก.ย. 2562) ห้องประชุมโรงแรมเวียงศิริรีสอร์ท ลำพูน ตำบลป่าสัก อ.เมืองลำพูน เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยนายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาล จ.ลำพูน ครั้งที่ 2/2562 โดยมีดร.วัฒนา จันทนุปาน ประธานสันนิบาตเทศบาล จ.ลำพูน เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมปรึกษาหารือการบริหารงาน และกิจกรรมของสันนิบาตเทศบาลในจังหวัดลำพูน หลังจากนั้นได้เข้าร่วมลงนามบันทึกความตกลง (MOA) ความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนมูลฝอยอันตรายชุมชน แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อนำส่งไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยอันตรายชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" จึงได้มีการจัดทำบันทึกความตกลง (MOA) ความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชนของจังหวัดลำพูนขึ้น

ดุรูปเพิ่มเติม