ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ให้สามารถพึ่งตนเองได้

... เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ให้สามารถพึ่งตนเองได้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของคนพิการ รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนพิการในการใช้ชีวิตประจำวัน
... วันนี้ (17 ก.ย. 2562) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านธิ โดยมีนายชิษณุพงค์ ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ให้สามารถพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการ สร้างความรู้ ความเข้าใจในสิทธิต่าง ๆ ของคนพิการ รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนพิการในการใช้ชีวิตประจำวัน และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ในการเตรียมการวางแผนสำหรับงานด้านคนพิการ โดยมีผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการในตำบลบ้านธิ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และเครือข่ายดูแลคนพิการตำบลบ้านธิ จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
... โดยภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้น กฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ สวัสดิการคนพิการ สิทธิประกันสังคมสำหรับคนพิการ และข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลบ้านธิและ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนและพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้พิการดีเด่น , ผู้ดูแลผู้พิการดีเด่น และ อสม. ผู้ช่วยเหลือคนพิการดีเด่น รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผู้พิการดีเด่น ได้แก่
-นางอัมพร พูลายเลียบ
-นางละมัย สุยะใหญ่
-นายถาวร โยธารักษ์
- นางมาลี สุภาษี
2. ผู้ดูแลผู้พิการดีเด่น ได้แก่
- นางลักษณี พาพิจิตร
- นางบานเย็น ปัญโญใหญ่
- นางโสภา ปัญโญใหญ่
3. อสม. ผู้ช่วยเหลือคนพิการ ได้แก่
-นางจันทร์เพ็ญ อภิวงค์งาม
- นายไพศาล อภิวงค์งาม

ดูรูปเพิ่มเติม