ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำเดือนกันยายน 2562

... พนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณสวนอนุรักษ์พันธุ์พืชและสมุนไพรเทศบาลตำบลบ้านธิ
... เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิลงพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการร่วมกิจกรรม ปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่สวนอนุรักษ์พันธุ์พืชและสมุนไพรเทศบาลตำบลบ้านธิ ซึ่งถือว่า เป็นหนึ่งในกิจกรรม ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. ) โครงการ อพ.สธ โดยกิจกรรม ปกปักพันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรม ที่ต้องมีการสำรวจ ข้อมูล จับพิกัดเพื่อทำรหัสประจำต้นไม้ต้นสมุนไพรต่างๆ ทั้งนี้เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูล ในพื้นที่ ของสวนสมุนไพร โดยได้มีการแบ่งกลุ่มของเจ้าหน้าที่ออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่
กลุ่มที่ 1 สำรวจเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรกายภาพ
กลุ่มที่ 2 สำรวจเก็บข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและกลุ่มที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆสวนอนุรักษ์พันธุ์พืชและสมุนไพร เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณอุโมงค์ ต้นไม้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. ) เป็นลำดับต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติม