ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นสพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ

   ด้วยเทศบาลตำบลบ้านธิ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบ้านธิ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......

            ด้วยเทศบาลตำบลบ้านธิ  ยังมิได้ตราเทศบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บังคับใช้ในพื้นที่ ซึ่งในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่กสิกรรม ประกอบกับมีการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์มากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจัดให้มีการควบคุมเกี่ยวกับการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในพื้นที่

           เทศบาลตำบลบ้านธิได้จัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านธิ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านธิพิจารณาให้ความเห็นชอบ

          ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านธิจึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างเทศบัญญัติดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕2-๐๓๙๕๖๑ โทรสารหมายเลข ๐๕๒-๐๓๙๕๐๖ ทางไปรษณีย์ส่งถึงเทศบาลตำบลบ้านธิ เลขที่ ๑๕๒ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน  ๕๑๑๘๐ ทางเฟสบุ๊คของเทศบาลตำบลบ้านธิ หรือแสดงความคิดเห็นด้วยตนเองที่งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านธิ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ดูประกาศร่างร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบ้านธิ  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......เพิ่มเติม

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านธิ เรื่องรับ โอน (ย้าย) ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในสายงานการสอน ตำแหน่งครู
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายพัฒนารายได้ สังกัด กองคลัง
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายพัฒนารายได้ สังกัด กองคลัง ด้วยเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) จำนวน 6,154 รายการ (ตั้งแต่
  4. ประกาศกำหนด วัน เวลา สถนาที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำปีงบประมาณ 2563