ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่ายขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่ายขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ

ดูเอกสารเพิ่มเติม