ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านธิหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 19 บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.3 บ้านธิหลวง ถึง ม.6 บ้านป่าสัก (สำนักงานใหญ่) ตำบลบ้านธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (E-Bidding)
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสันต้าค่า ม.12
สอบราคาจ้างขยายท่อเมนส่งน้ำจากบ้านดอยเวียง ม.9 ถึงบ้านป่าเปา ม.2
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงงานครอนกรีตเหล็กอาคารป้องงกันและบรรเทาสาธารณภัย
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านดอยเวียง ม.9
ราคากลางประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 รายการ
ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 12 รายการ
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 รายการ