ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประกาศสอบราคาจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 12 รายการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559
ราคากลาง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา บ้านป่าเป่า หมู่ที่ 2
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย
สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเทคโนโลยีหมู่บ้านครู-บ้านสันมะนะ
สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านสันมะนะ-บ้านช่างเพี้ยน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) (บ้านแพะต้นยางงามหมู่ที่ 11และบ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ที่ 20 )
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3