ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซ.5/2
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซ.7
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซ.7
ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่.19 ซ.6
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมุ่ที่ 5 และหมู่ที่ 19
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์หนองพระ หมู่ 4
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ
สอบราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน บ้านป่าแดง หมู่ 15 และสอบราคาจ้างเสริมลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต สายบ้านสันมะนะ-บ้างช่างเพี้ยน
สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 13
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านผู้ช่วยแดง บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10 ครั้งที่ 2