ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น
สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 รายการ (สายบ้านใหม่กาดเหนือ-ดอยเวียง และสายบ้านท่าตุ้ม)
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2556
สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 รายการ (หมู่ที่ 13และ 17)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าพระอุโบสถ์ หมู่ที่ 11 บ้านแพะ
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อคอนกรีตโครงการต่อเนื่อง ปี 2555 บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 8
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 ซอยเกษตรแอ็ด) บ้านสันทราย หมู่ที่
การประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย