ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างวางท่อระบบประปา บ้านสันต้นค่า หมู่ที่ 12
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2556
สอบราคาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 หน้าบ้านพ่อหลวงส่ง
ประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านดอยเวียง หมู่ที่ 9 และบ้านป่าเหียง หมู่ที่ 13
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบบประปา บ้านสันต้นค่า หมู่ที่ 12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดินและประตูน้ำลำเหมืองวังม่วง บ้านดอยเวียง
สอบราคาจ้างปรับปรุงหนองพระโดยเทลานคอนกรีต คสล. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ณาปนสถาน บ้านดอยเวียง หมู่ที่ 9