ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประวัติและตราสัญลักษณ์


ประวัติความเป็นมา
 
     "บ้านธิ" เป็นชื่อของตำบลและหมู่บ้าน ตั้งตามชื่อของลำน้ำแม่ธิ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาขุนแม่ธิ ในเขตพื้นที่หมู่บ้าน อพป.บ้านดอยเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านธิ ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน, กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีลำน้ำแม่ธิไหลผ่านตลอดกลางของตำบลบ้านธิ ทางตะวันออกไหลลงสู่ลำน้ำกวงทางทิศตะวันตก ในเขตบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10 บ้านธิ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวจังหวัดลำพูน
 
     "เทศบาลตำบลบ้านธิ" จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546 มาตรา 11 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา4 โดยการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงมหาดไทยเป็น เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2547 เป็นเทศบาลตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2547