ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

นโยบาย

 

คำแถลงนโยบาย

นายวรชาติ  ศรีไม้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ

ต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ

วันที่   ๒  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

...........................................................................................................................................

เรียน    ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ

                   ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ กรณีครบวาระ จำนวน ๑ คน เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑๕ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง ให้กระผมนายวรชาติ  ศรีไม้  เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  นั้น

                   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๔๘ ทศ  ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล  เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ภายใน  ๓๐ วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

                   กระผมนายวรชาติ  ศรีไม้  ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ แห่งนี้  โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารเทศบาลตำบลบ้านธิ  และยึดถือการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักดำเนินการตามบทบาท  และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน  เพื่อส่งเสริมและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา และนำหลักการบริหารในรูปแบบธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาบริหารจัดการ โดยจะนำกลยุทธ์ตามภารกิจที่มีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖  ตลอดจนภารกิจถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด และยุทธศาสตร์ของชาติ  ดังต่อไปนี้

๑. นโยบายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

                   ๑.๑ พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและสามารถรองรับต่อความต้องการของประชาชน ในการก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน

                   ๑.๒  พัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อยกระดับมาตรฐานในการดำรงชีวิต การติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข่าวสารข้อมูลของประชาคม

                   ๑.๓ พัฒนาบริการกระแสไฟฟ้า กระจายการให้บริการกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชานในพื้นที่อย่างทั่วถึง

                   ๑.๔ พัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ  มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและเร่งอนุรักษ์แหล่งน้ำ พัฒนาระบบการชลประทาน ส่งเสริมและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพและไม่ก่อมลภาวะ นอกจากนี้จะแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรน้ำในแหล่งต่างๆ ร่วมถึงการจัดหาน้ำสะอาดในการบริโภคในครัวเรือน การจัดการระบบประปาของเทศบาลให้สามารถรองรับต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างพอเพียง

 

 ๒. นโยบายเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

๒.๑ พัฒนาการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรมีทางเลือกที่จะทำการเกษตรเพื่อยังชีพ และสนับสนุน

การปลูกฝังแนวทางการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของเกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมระบบสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร การส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน โดยเล็งเห็นความจำเป็นของการผสมผสานและพัฒนาแนวคิดการบริหารจัดการ การพัฒนา เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาวิทยาศาสตร์การเกษตร    การพัฒนาและคุ้มครองพันธุ์  การพัฒนาดินและการจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรรม

๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิตที่มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันอย่างครบ

วงจร ทั้งเพื่อการบริโภคภายใน และส่งออก โดยจะมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ การลดต้นทุนการผลิต  การจัดการมลพิษและการรักษาสภาพแวดล้อม การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต การสร้างชื่อทางการค้า  และการพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์

๒.๓ จัดให้มีการออม เพื่อการดำรงชีพแก่ประชาชน

๒.๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

วัฒนธรรมของท้องถิ่น

๓. นโยบายด้านสังคม/ศาสนา/ขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

                   ๓.๑ สร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นของสถาบันครอบครัว  มุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับสถาบันครอบครัวอย่างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาสังคมรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานราชการและเอกชนจัดกิจกรรม เพื่อครอบครัว สนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีและความเป็นอยู่ของครอบครัวไทย

                   ๓.๒ ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก สตรี และคนชรา จัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและเอกชน รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนในการป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟูสวัสดิภาพเด็กและสตรีจากการถูกทารุณกรรม ถูกล่วงละเมิดหรือถูกล่อลวง การแก้ไขปัญหาเด็กเร่ร่อน สนับสนุนการจัดตั้ง สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การควบคุมมาตรฐานอย่างใกล้ชิด การจัดกิจกรรม สันทนาการ การจัดหาอาชีพ การให้สิทธิพิเศษในการใช้บริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุ

                   ๓.๓ สร้างโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาส    ดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการศึกษาและการพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ รวมทั้งจะสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งงานและบริการสวัสดิการสาธารณะ อย่างเป็นธรรม

                  ๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมโครงสร้างทางสังคมและบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตและมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  และจะเคร่งครัดต่อการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย ของประชาชน  รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาภัยสาธารณะ และปัญหายาเสพติด สนับสนุนการดำเนินงาน แก่หน่วยงานราชการ กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

๓.๕ อนุรักษ์พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม    ส่งเสริมบทบาทร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและชุมชน 

ในการดูแลโบราณสถานและโบราณวัตถุเพื่อให้เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งความรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อความเข้าใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของชีวิต และนำศิลปวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต อันจะนำไปสู่การเกิดแหล่งความรู้ ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยธรรมชาติ

                ๓.๖ ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมการเรียนรู้และการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิต และสอดแทรกในระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของทุกศาสนิกชน

                                 

        ๔. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

               ๔.๑ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาดต่อผู้ก่อมลภาวะ ทั้งนี้ เพื่อรักษาสภาพ   สิ่งแวดล้อมที่ดีไว้สำหรับอนุชนรุ่นหลัง

               ๔.๒ รักษาสมดุลระบบนิเวศน์ เสริมสร้างและรักษาเสถียรภาพและความยั่งยืนของระบบนิเวศน์และ

ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่น รวมทั้งจะมุ่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากระบบนิเวศน์

               ๔.๓ การจัดการปัญหาขยะอย่างครบวงจร การรณรงค์การคัดแยกขยะ การจัดเก็บขยะในชุมชน

๕. นโยบายด้านการศึกษาและการกีฬา

               ๕.๑ ให้ความสำคัญกับผู้เรียน  การพัฒนาของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต  จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านสติปัญญา สุขภาพจิตและสุขภาพกายของผู้เข้ารับการศึกษา  โดยจะส่งเสริมการเรียนการสอนที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กการจัดให้มีโภชนาการอย่างเหมาะสม การจัดหาทุนการศึกษาเพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาที่สูงขึ้น และจัดระบบการแนะแนวการศึกษาตั้งแต่ในวัยเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถกำหนดเป้าหมาย ทางการศึกษาเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีของตนได้

               ๕.๒ ส่งเสริมคุณภาพครู    การปลูกฝังจิตสำนึก คุณธรรม และความเอื้ออาทรต่อผู้รับการศึกษาแก่ครูผู้สอนส่งเสริมให้เกิดการฝึกอบรมวิทยาการและองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยแก่บุคลากรทางการศึกษา การสนับสนุนให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการให้การศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมในท้องถิ่น

              ๕.๔ พัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และเหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาของผู้เรียนในท้องถิ่น ตลอดจนของคนพิการอย่างทั่วถึง และพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่ครบวงจร

              ๕.๕ เสริมสร้างศักยภาพการบริหารการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา การจัดสรรเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนสถานศึกษาอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับสภาพของแต่ละสถานศึกษา

              ๕.๖ ธำรงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการสืบสานขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของชาติ โดยจะส่งเสริมให้สอดแทรกการเรียนการสอนเกี่ยวกับความเป็นมา ลักษณะ และคุณค่า ของธรรมเนียม วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งจะรณรงค์ให้ มีความหวงแหนและภูมิใจ ร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และเอกลักษณ์อันดีงามของท้องถิ่นต่อไป

              ๕.๗ ส่งเสริมการกีฬา การพัฒนาสุขภาพ และศักยภาพของคน และสังคมรวมทั้งคนพิการ  จึงมุ่งมั่นที่จะใช้การกีฬาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประชากร ทั้งในด้านสุขอนามัย และสภาพจิตใจ ทั้งนี้จะส่งเสริมการเล่นกีฬาทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยจะใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน การจัดสร้างสนามกีฬาในโรงเรียน สถานที่ราชการ วัด สวนสาธารณะ

๖. นโยบายด้านด้านระบบสาธารณสุข

             ๖.๑ การบริการสาธารณสุข  การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกินอยู่และสุขอนามัยแก่ชาวบ้าน การรณรงค์ป้องกัน การระงับ ควบคุม โรคระบาด ที่อุบัติซ้ำ อุบัติใหม่

             ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านในการดำเนินกิจกรรมกิจกรรมต่างๆ  ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริการด้านสาธารณสุข กวดขันมาตรการคุ้มครอง  ผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารและยา

๗. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

                ๗.๑ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ   ธำรงรักษา  และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งจะยึดมั่นและส่งเสริมระบบการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                ๗.๒ ยึดถือรัฐธรรมนูญ ยึดถือและปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รวมทั้งจะส่งเสริมและเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญโดยเท่าเทียมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และปัจเจกชนโดยทั่วไป เพื่อความสงบเรียบร้อยและความเสมอภาคของประชาชน

๗.๓ เสริมสร้างองค์กรทางการเมือง  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรวมกันเป็นกลุ่ม หมู่คณะ

หรือองค์กรต่างๆ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของกลุ่มโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

              .๔ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองเสริมสร้างโอกาสของประชาชนในทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนหมู่บ้านและท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยการปกครองรากฐานของประเทศให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการทางการเมืองและการปกครองได้อย่างเป็นอิสระ  ทั้งนี้  เพื่อก่อให้เกิดสำนึกประชาธิปไตยในระดับชุมชน เพื่อนำไปสู่การเกิดของ ประชาสังคมอย่างแท้จริง