ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

อำนาจหน้าที่

 

เทศบาลตำบล

มาตรา49(ยกเลิก)

(ความในมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ถูกยกเลิก โดยมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่

11) พ.ศ.2543)

มาตรา50ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

(ยกเลิกความใน (7) ของมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะ

ปฏิวัติ ฉบับที่336 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 และให้ใช้ความข้างต้นแทน ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.เทศ

บาล(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 และเพิ่มเติมความใน (8) (9) ตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 10)

พ.ศ. 2542)

มาตรา51ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

(5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

(6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

(9) เทศพาณิชย์

(ยกเลิกความในมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และให้ใช้ข้อความข้างต้นแทน ตามมาตรา 3 แห่ง

พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2511)