ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ภายในของเทศบาลตำบลบ้านธิ

053-501184

หมายเลขโทรศัพท์ ส่วนราชการ
11 สำนักปลัด/งานประชาสัมพันธ์
12 หน้าห้องนายก ฯ /ปลัด
13 ห้องนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ
14 กองคลัง
15 กองสวัสดิการสังคม
16 หัวหน้าสำนักปลัดและงานส่งเสริมการเกษตร
17 ห้องปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ
18 ห้องนิติกร
19 งานจัดเก็บรายได้
20 กองกองการศึกษาและศาสนาวัฒนธรรม
21 กองช่าง
23 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
26 งานการเจ้าหน้าที่
   


หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ

หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน
053-501184 เทศบาลตำบลบ้านธิ
053-501879 แฟกซ์ประจำสำนักงาน
053-096240 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
053-096025-6 งานกิจการประปาและงานไฟฟ้า
053-985984 สถานีวิทยุกระจายข่าวเทศบาลตำบลบ้านธิ
053-985983 งานทะเบียนราษฏร์