ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

กองช่าง

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม

กองช่าง

 

ส่วนโยธา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานออกแบบสำรวจ ประมาณราคาและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของเทศบาล งานควบคุมงานก่อ สร้าง ขออนุญาตก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาธารณะ ระบบประปาหมู่บ้าน งานขุดถมดินให้เป็นไปตามข้อบัญญัติตำบล และผังเมือง งานควบคุมการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้าง แก่เทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานด้าน นันทนาการ การกีฬาของตำบล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น3 ฝ่าย คือ

1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม และงานผังเมือง

งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

- งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

- งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม

- งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม

- งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

- งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

- งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม

- งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

- งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

- งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทาง สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

- งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

- งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย

- งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

- งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม

- งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม

- งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

- งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

- งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานผังเมืองมีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานจัดทำผังเมืองรวม

- งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

- งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

- งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์

- งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง

- งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ

- งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง

- งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง

- งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

- งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

- งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง

- งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

- งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานวิศวกรรมออกแบบจราจร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- ออกแบบโครงสร้างแผนผังการจราจรภายในเขตเทศบาล

- วิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายงานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานโยธา งานสวนสาธารณะ และงานไฟฟ้าสาธารณะ

งานโยธา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ ฯลฯ

- งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

- งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า

- งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่

- งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

- งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

- งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา

- งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์สวนหย่อม ฯลฯ

- งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

- งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ

- งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ

- งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ

- งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์

- งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานไฟฟ้าสาธารณะมีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ

- งานประมาณการ

- งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่

- งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า

- งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

- งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

- งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล

- งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานสารบรรณ

- งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ

- งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล

- งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

- งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

- งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

- งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

- งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

- การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

- งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ

- งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ

- งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย