ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

กองสวัสดิการสังคม

 

 

 

 

กองสวัสดิการสังคมปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์การจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดการระเบียบชุมชนการจัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาชนส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา งานห้องสมุด งานสวนสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมรวมทั้งงานการส่งเสริมอาชีพการเกษตร การพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ งานฌาปนกิจสงเคราะห์ งานหอพัก ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม

1. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

 งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- งานเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

- งานเบี้ยยังชีพผู้พิการ

- งานสงเคราะห์ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

- งานสงเคราะห์ทุนช่วยเหลือเด็กยากจน ผู้ด้วยโอกาสและผู้พิการ

- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

- งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ

- งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน

- งานศูนย์พัฒนาครอบครัว

- งานฌาปนกิจสงเคราะห์

- งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

- งานสุสานและฌาปนสถาน

- งานหอพัก

- งานข้อมูลแรงงาน

- งานจัดระเบียบชุมชน

- งานสวนสาธารณะ

- งานที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

- งานห้องสมุด

- งานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

- งานส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

- งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดบริการสวัสดิการสังคม

งานพัฒนาชุมชน

- งานแก้ไขปัญหาความยากจน

- งานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท

- งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

- งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

- งานส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน

- งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯ

- งานส่งเสริมสนับสนุนกิจการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

- งานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

- งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร

- งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

- งานส่งเสริมบรรจุภัณฑ์และร้านค้าสาธิต

- งานฝึกอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย

- งานส่งเสริมและปรับปรุงขยายพันธ์พืช

- งานส่งเสริมสนับสนุนการตลอดสินค้ากลุ่มอาชีพ กลุ่มหัตถกรรม และอุตสาหกรรมในครัวเรือน

- งานเครือข่ายผู้สูงอายุ

- งานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน

- งานพัฒนากองทุนชุมชน

- งานพัฒนาองค์กรชุมชน

- งานฝึกอบรมประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนต่างๆ

- งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี

- งานพัฒนาองค์กรสตรีและเครือข่าย

- งานสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน

- งานพัฒนาเยาวชน

- งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาชุมชน

งานธุรการประจำกองสวัสดิการสังคม

- งานด้านสารบรรณ

- งานด้านการจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ของกองสวัสดิการสังคม

- งานด้านการบำรุงรักษาพัสดุตลอดจนจัดทำบัญชีพัสดุเก็บรักษาในสำคัญหลักฐานเกี่ยวกับพัสดุ

- งานด้านการควบคุมวันลา

- งานด้านการโอนเงิน งานด้านการทำฎีกาทุกประเภท

- งานด้านการบริหารและควบคุมงบประมาณของกองสวัสดิการสังคม

- งานด้านการอนุมัติจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย เป็นต้น

- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย