ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายงานการเงิน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารเพิ่มเติม

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 2561

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูขยาย

 

 

 

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 2560

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559

 

                                                                 รายรับ/รายจ่าย ประจำปี 2559