ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การแจ้งเกิด

การแจ้งเกิด

การแจ้งเกิดภายในกำหนดบุคคลสัญชาติไทย

เอกสารที่ต้องนำไปแสดง

     1. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน บิดามารดาเด็กเจ้าบ้าน

     2. หนังสือรับรองการเกิด

     3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน หรือจากมารดา (กรณีมาแจ้งไม่ได้)

 

การแจ้งเกิดเกินกำหนดบุคคลสัญชาติไทย

เอกสารที่ต้องนำไปแสดง

     1. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดาเด็กเจ้าบ้าน

     2. หนังสือรับรองการเกิด

     3 .เจ้าบ้านบิดา มารดาเด็กยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนที่เด็กเกิด

     4. นำพยานบุคคลมาให้ถ้อยคำต่อนายทะเบียนที่เด็กเกิด

 

การแจ้งเกิดบุคคลสัญชาติไทยในต่างประเทศ

เอกสารที่ต้องนำไปแสดง

     1. หนังสือเดินทางหรือวีซ่าของบิดา มารดา

     2. หนังสือรับรองการเกิด

     3. กรณีที่สถานทูต หรือกงสุลไทยให้ไปแจ้งเกิดที่สถานทูตหรือที่กงสุลไทย

     4. กรณีที่ไม่มีสถานทูตหรือกงสุลไทยให้แจ้งเกิดตามแบบพิมพ์ของประเทศที่เด็กเกิด