ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

แจ้งย้ายเข้า

 

การแจ้งย้ายเข้า

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

    1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

    2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ไปแจ้งย้าย

    3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ต้องการแจ้งย้าย

    4.ใบแจ้งย้ายที่อยู่ทั้งสองตอนให้เจ้าบ้านลงชื่อในช่องเจ้าบ้านยินยอมให้ย้ายเข้าทั้ง 2 ตอน

    5. กรณีผู้ไปแจ้งย้ายเข้าไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องมีหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านให้

ไปดำเนินการแทนเพิ่มอีกฉบับหนึ่ง

    6.ในกรณีมีบุคคลที่ย้ายเข้าเป็นคนต่างด้าว จะต้องไปแจ้งย้ายต่างด้าวที่สถานีตำรวจ

ท้องที่ย้ายเข้าก่อน

    7.ในกรณีบุคคลที่จะย้ายเข้า และต้องการเป็นเจ้าบ้าน ต้องนำหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครอง เช่น สัญญาซื้อขาย หากไม่มาดำเนินการเองต้องมีหนังสือมอบหมายให้ย้ายเข้ามาดำเนินการแทน

 

การแจ้งย้ายปลายทาง

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

    1.บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้านที่จะเข้าไปอยู่ใหม่

    2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย

    3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ย้ายเข้า

    4. หนังสือมอบหมายและหนังสือยินยอมจากเจ้าบ้านที่ย้ายเข้า

    5 .ผู้แจ้งย้ายเข้าต้องมาดำเนินการด้วยตนเอง

****เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท****