ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

แจ้งย้ายออก

 

การแจ้งย้ายออก

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

    1.บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

    2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ไปแจ้งย้าย

    3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

    4. รายละเอียดสถานที่ที่จะย้ายไป

    5. หนังสือมอบหมาย จากเจ้าบ้านในกรณีที่เจ้าบ้านมิได้มาทำการแจ้งย้ายออกเอง

    6. กรณีถูกย้ายออกไปโดยไม่ทราบที่อยู่ บ้านรื้อถอน บ้านไฟไหม้ ให้มาดำเนินการย้ายด้วย

 

การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

    - (สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน ) เนื่องจากลงรายการผิดพลาดไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

    - ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ 

    - สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้านที่ต้องการแก้ไข

    -เอกสารอ้างอิง เช่น ทะเบียนบ้านฉบับ 2490,2499,2515,2526 ใบสำคัญในการสมรส บัตรประจำตัว ประชาชน,หลักฐานการศึกษา,หลักฐานทางทหาร,ใบสำคัญการ

เปลี่ยนชื่อ-สกุลฯ

     กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง ให้นำพยานบุคคลมาให้ถ้อยคำประกอบ

เช่น เจ้าบ้าน บิดา มารดา ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านผู้มีฐานะมั่นคงมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี